Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Etický kódex

Image

Buďme lepší spoločne

MS výšky je firma, ktorá sa chce neustále zlepšovať vo všetkom, čo robí. Využívame rozmanitosť a kreativitu na to, aby sme dosahovali najlepšie výsledky. Rozvíjame pracovné prostredie, v ktorom si navzájom dôverujeme, preukazujeme si úctu a v ktorom každý môže otvorene vyjadriť svoj názor. Naše hodnoty sa opierajú o morálne zásady, ktoré sú spracované v našom etickom kódexe.

 

 1. Etický kódex

 1. Etický kódex spoločnosti MS výšky je súbor zásad a odporúčaní, ktorými by sa mal riadiť každý zamestnanec firmy.

 2. Znenie kódexu je vypracované s cieľom vytvoriť a udržať príjemné pracovné prostredie a vzťahy na pracovisku, ale aj mimo neho.

 3. Etický kódex upravuje správanie zamestnanca voči sebe samému, správanie zamestnancov medzi sebou, ale i správanie zamestnancov voči ostatným spolupracovníkom, dodávateľom, subdodávateľom a klientom. 1. Vzťah zamestnanca k sebe samému a k výkonu pracovnej činnosti

 1. Zamestnanec dodržiava všetky bezpečnostné zásady pri práci, čím ochraňuje seba a svojich spolupracovníkov.

 2. Zamestnanec vykonáva svoju prácu tak, aby neohrozil seba samého.

 3. Zamestnanec dodržiava svoje pracovné povinnosti a aktívne spolupracuje so svojimi kolegami a nadriadenými.

 4. Zamestnanec vykonáva svoju prácu najlepšie, ako vie. V prípade nejasností či komplikácií ihneď upovedomí svojho nadriadeného.

 5. Zamestnanec sa správa v súlade s právnymi predpismi, etickými normami a zásadami tohto kódexu. 1. Vzťah zamestnanca ku kolegom a k výkonu pracovnej činnosti

 1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu tak, aby neohrozil svojich kolegov.

 2. Zamestnanec je svojim kolegom nápomocný a udržiava tímového ducha.

 3. Zamestnanec si váži svojich kolegov, vníma ich ako rovnocenných partnerov, je k nim čestný, otvorený, priateľský a férový.

 4. V prípade, že vznikne problém na pracovisku medzi dvomi či viacerými zamestnancami, zamestnanec upozorní na túto situáciu nadriadeného.

 5. Zamestnanec sa snaží akýkoľvek problém vyriešiť priateľskou cestou a nájsť konsenzus. 1. Vzťah zamestnanca k ostatným spolupracovníkom, dodávateľom, subdodávateľom a klientom

 1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu tak, aby neohrozil seba samého a ani ostatných spolupracovníkov, dodávateľov, subdodávateľov a klientov.

 2. Zamestnanec je ostatným spolupracovníkom, dodávateľom, subdodávateľom a klientom nápomocný a udržiava tímového ducha.

 3. Zamestnanec si váži všetkých spolupracovníkov, klientov a členov dodávateľského reťazca. Vníma ich ako rovnocenných partnerov, je k nim čestný, otvorený, priateľský a férový.

 4. Zamestnanec sa snaží dodržiavať záväzky voči ostatným spolupracovníkom, dodávateľom, subdodávateľom a klientom.

 5. Zamestnanec sa snaží akýkoľvek problém vyriešiť priateľskou cestou a nájsť konsenzus.